Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjetima male privrede i obrtima za 2020. godinu i Izmjena Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima
za 2020. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu
podrške subjektima male privrede i obrtima koji su registrirani u okviru proizvodne,
proizvodno-uslužne i uslužne djelatnosti s ciljem očuvanja, rasta i razvoja subjekata male
privrede i obrta na području Unsko-sanskog kantona, kroz osiguranje ekonomske održivosti,
prevazilaženja poteškoća u radu, veće iskoristivosti kapaciteta, održavanje postojećih radnih
mjesta i novog zapošljavanja, te ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica.

II PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća po predmetnom Programu imaju subjekti male privrede, fizička i pravna lica,
koja trajno obavljaju zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti,
uključujući samozapošljavanje i porodične poslove povezane sa obrtom i drugim
djelatnostima, registrovani kod nadležnog organa, bez obzira na oblik organizovanja, na način
definisan Zakonom o poticaju razvoja male privrede („Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona“, broj: 19/11) registrovani do dana podnošenja prijava na Javni poziv.
Više na linku pročitajte OVDJE!

 

Nekoliko dana kasnije, tačnije 21.10.2020.godine, uslijedila je objava na stranici Vlade USK-a sa IZMJENOM JAVNOG POZIVA, koji se odnosi na član IV SREDSTVA, a koji glasi:

„Sredstva za implementaciju obezbijeđena su u Budžetu Ministarstva privrede na
ekonomskom kodu 614 500 – Subvencije preduzećima i poduzetnicima u ukupnom iznosu od
1.085.000,00 KM (slovima: jedanmilioniosamdesetpethiljada i 00/100 konvertibilnihmaraka).
Sredstva se dodjeljuju korisnicima za refundiranje ili subvencioniranje prihvatljivih troškova
u
– Iznosu 30% od ukupno traženih sredstava navedenih u Prijavnom obrazcu za pravna i
fizička lica/obrte po jednom korisniku koja se mogu dodijeliti za refundiranje
troškova nastalih u 2020. godini ili subvencioniranje prihvatljivih troškova.
Refundiranje ili subvencioniranje prihvatljivih troškova podrazumijeva isključivo iznose
traženih sredstava bez PDV-a (poreza na dodanu vrijednost).
Ukoliko iznos sredstava od 30%, za refundiranje ili subvencioniranje, bude prelazio iznos od
50.000,00 KM za pravna lica i iznos od 10.000,00 KM za fizička lica/obrte, korisnicima se
utvrđuje maksimalan iznos traženih sredstava u visini od:
a) 50.000,00 KM za pravna lica , i
b) 10.000,00 KM za fizička lica/obrte
Nakon obrade prijava i potencijalno odabranih korisnika, u slučaju da ukupni iznos traženih
sredstava, za pravna i fizička lica/obrte, premašuje ukupnu visinu obezbijeđenih sredstava u
Budžetu Ministarstva privrede na ekonomskom kodu 614 500 – Subvencije preduzećima i
poduzetnicima, svim korisnicima će se poticajna sredstva srazmjerno umanjiti u odnosu na
obezbijeđena sredstva u Budžetu Ministarstva privrede.“

Pristup LINK OVDJE!

Podijeli:

Najnovije