Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06 i 51/09), člana 142. stav (1) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 13/15 i 13/18), Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću broj: 01-11-4415/21 od 05. 08. 2021. godine , Gradonačelnik Grada Bihaća objavljuje:

Javni poziv podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi iz Budžeta Grada Bihaća

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na ostvarivanje podsticajnih sredstava imaju porodična poljoprivredna gazdinstva i obrti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grada Bihaća , koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području grada Bihaća i koji blagovremeno u propisanom roku podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta navedenih u javnom pozivu.

II OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA

Za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva moraju biti ispunjeni slijedeći opći uvjeti i to :

1) Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u RPG i RK koji se vodi u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada Bihaća

2) Ulaganje mora biti provedeno na PPG ili PG koje se nalazi na teritoriji grada Bihaća

3) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću ( dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

4) Podnosilac zahtjeva mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

III POSEBNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA

Osim ispunjavanja općih uvjeta podnosilac zahtjeva mora ispunjavati i posebne uvjete i to :

a) Prihvatljivi troškovi

– ulaganja u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju , pakirnica , sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade. Gore navedena oprema mora biti nova ili ako je iz uvoza, ne starija od pet godina

– ulaganja u kupovinu rasplodnih junica

– ulaganje u kupovinu košnica pčela ( bez pčelinjih zajednica)

b) Neprihvatljivi troškovi

– porezi , carinske i uvozne dažbine i ostale naknade.

– nabavka korištene opreme i poljoprivredne mehanizacije iz uvoza starije od pet godina.

c) Minimalna i maximalna vrijednost investicije

– minimalna prihvatljiva vrijednost investicije koja je vrijednost podrške sa uključenim PDV-om je 2.000,00KM.

– maximalna prihvatljiva vrijednost investicije do koje se vrši obračun podrške je 30.000,00KM sa uključenim PDV-om.

d) Iznos podrške

– osnovni iznos podrške utvrđuje se na osnovu fakture , odnosno dokaza o plaćanju.

– osnovni iznos podrške je do 25% prihvatljivih troškova ulaganja i ne mogu biti veći od 7.500,00 KM po jednom podnosiocu zahtjeva

– jedan podnosilac zahtjeva može dobiti podsticajna sredstva samo po jednom osnovu

e) Valuta

– Troškovi na fakturama/računima mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

– Troškovi na fakturama/računima čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema srednjem tečaju Centralne banke BiH važećem na dan objave javnog poziva.

f) Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku

– Podnosilac zahtjeva prije podnošenja zahtjeva pribavlja fakturu/račun sa detaljnom specifikacijom svih troškova.

– Podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na fakturi /računu.

– U obzir će se uzeti fakture / računi izdane u periodu od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine

g) Podnošenje zahtjeva za podršku

– Zahtjev za svaki vid podrške podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu

preuzeti sa web. stranice Grada Bihaća ili u šalter sali gradske uprave .

– Zahtjevi će se predavati nakon raspisivanja javnog poziva

– Javni poziv će se objaviti na web stranici Grada Bihaća, Unsko-sanskim novinama „Krajina“ a o istom će se poljoprivredni proizvođači obavijestiti i putem Službe za kabinetske poslove i MZ- e.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Ulaganja u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju , pakirnica, sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade.

Nakon raspisivanja javnog poziva podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to :

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za ulaganja u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju, pakirnica, sušara, ambalaže i mašina za prvi stepen dorade.

b) Fakturu /račun vezanu za kupovinu gore naveden opreme

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj fakturi a za fizička lica se, pored ostalog, prihvaća i fiskalni račun. Ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji, na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave na osnovu kojeg je prodavac oslobođen fiskalizacije,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim obavezama za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje,

e) Ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu i priključak koja podliježe registraciji,

f) Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da poljoprivrednu mašinu i drugu gore navedenu opremu neće otuđiti u roku od tri godine od dana odobravanja novčane podrške

g) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije, privredu i poljoprivredu nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

2. Ulaganja u kupovinu rasplodnih junica

Nakon raspisivanja javnog poziva podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to:

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za kupovinu rasplodnih junica,

b) Fakturu /račun vezanu za kupovinu rasplodnih junica,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj fakturi a za fizička lica se, pored ostalog prihvaća i fiskalni račun a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave na osnovu kojeg je prodavac oslobođen fiskalizacije,

d)Dokument o porijeklu rasplodnog grla izdan od nadležne(domaće) institucije, odnosno institucije iz zemlje iz koje je grlo uveženo ,

f) Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da rasplodne junice neće otuđiti u roku od tri godine od dana odobravanja novčane podrške

g) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije , privredu i poljoprivredu nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

2. Ulaganja u kupovinu košnica pčela (bez pčelinjih zajednica )

Nakon raspisivanja javnog poziva podnosilac zahtjeva dostavlja zahtjev za novčanu podršku na propisanom obrascu uz koji prilaže potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerene kopije i to :

a) Popunjen obrazac zahtjeva za podršku za kupovinu košnica pčela (bez pčelinjih zajednica),

b) Fakturu /račun vezanu za kupovinu košnica pčela,

c) Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj fakturi a za fizička lica se, pored ostalog prihvaća i fiskalni račun a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave na osnovu kojeg je prodavac oslobođen fiskalizacije,

f) Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da košnice pčela neće otuđiti u roku od tri godine od dana odobravanja novčane podrške

g) Da podnosilac zahtjeva prema evidenciji Službe za finansije, privredu i poljoprivredu nema dugovanja po bilo kom osnovu prema Gradu Bihaću (dokaz pribavlja Služba za finansije privredu i poljoprivredu Grada Bihaća po službenoj dužnosti) ili da dostavi ovjerenu kopiju sporazuma o reprogramiranju duga koji ima prema Gradu Bihaću

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogamiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje

V ZAVRŠNE ODREDBE

Kontrola na terenu

Kontrolu na terenu prije odobravanja sredstava i tokom trogodišnjeg perioda nakon izvršenog konačnog plaćanja, provodi Komisija za novčanu podršku koju imenuje Gradonačelnik.

O provedenoj kontroli na terenu sačinjava se zapisnik.

Nakon provedenog postupka, Gradonačelnik Grada Bihaća donijeće Zaključak o isplati novčanih sredstava za podsticaje u poljoprivredi za svakog podnosioca zahtjeva koji ispunjava opće i posebne uvjete propisane javnim pozivom.

U slučajevima gdje se zapisnikom Komisije za novčanu podršku utvrdi da podnosilac zahtjeva nije ispinio neki od općih ili posebnih uvjeta ili da činjenično stanje na terenu ne odgovara podnešenom zahtjevu, isti će biti odbijen i o tome pismeno obaviješten.

Ukoliko Komisija tokom kontrole na terenu utvrdi da je podnosilac zahtjeva predmet novčane podrške prodao, poklonio odnosno na drugi način otuđio u roku od tri godina od dana isplate, Gradonačelnik će na prijedlog Komisje donijeti zaključak o povratu novčanih sredstava koji su isplaćeni podnosiocu zahtjeva.

NAPOMENA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i poljoprivredu grada Bihaća, ili na telefon broj: 037/229-630 i 037/229-620 svakim radnim danom od 08:00 – 15:30 sati.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15.10.2021.godine

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

ZAHTJEV ZA NABAVKU JUNICA

ZAHTJEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA OPREMU

ZAHTJEV ZA PČELE

Broj: 01-11-4977 Po ovlaštenju Gradonačelnika, broj:

Datum:­­­­­ 08.09.2021.god. 02/1-30-4230/21 od 26. 07. 2021. godine

Jasmin Stambolija

Javni pozivi
10.09.2021.
Elmedin Mehadzic
Podijeli

VIŠE NA LINKU: OVDJE

Podijeli:

Najnovije