Predstavnički dom Parlamenta FBiH odobrio je većinom glasova, Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova, na sjednici, Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i uputio ga u dvomjesečnu javnu raspravu.

Nacrt može poslužiti kao dobra osnovu za izradu konačnog prijedloga, zaključeno je, te je predlagač, Federalna vlada, obavezana da se osvrne na primjedbe i sugestije iz današnje parlamentarne rasprave o Nacrtu.

Jednu od sugestija izrekao je Jusuf Bubica, poslanik Bosanskohercegovačke patriotske stranke – Sefer Halilović, koji smatra da su u sektoru obrta velike mogućnosti za zapošljavanje, posebno za samozapošljavanje mladih, te da predlagač zakona treba da predvidi olakšice za uslužne djelatnosti.

Obrazlaćući Nacrt zakona, resorni federalni ministar Amir Zukić rekao je da su uočene značajne manjkavosti u višegodišnjoj primjeni sadašnje legislative iz ove oblasti uvjetovale predlaganje novog teksta koji će, pored uspostavljanja i obavljanja obrta, regulirati i odredbe o vrstama i prijenosu obrta te nadležnostima obrtničke komore, kao i sve druge mjere, nezaobilazne u obrtničkoj djelatnosti.

“Kako su obrtnici važan segment privrede u Federaciji BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kao obrađivač zakona, smatra da će predloženo zakonsko rješenje značajno doprinijeti unapređenju obrtničke djelatnosti, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordinaciji općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti, svrsishodnijem trošenju sredstava, smanjenju troškova fizičkim osobama i povećanju zaposlenosti”, riječi su ministra Zukića.

Predloženi zakon treba da doprinese također suzbijanju sive ekonomije i jačanju tržišta. Cilj je prvenstveno razvoj i unapređivanje obrta i srodnih djelatnosti, zaštita starih i tradicionalnih zanata, naveo je ministar.

Ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost bit će postignuto skraćenom i pojednostavljenom procedurom otvaranja obrta, prema kojoj nadležni organ u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva, donosi rješenje kojim odobrava obavljanje obrta i upisuje u Obrtni registar. Za obavljanje posebnih obrta propisano je da nadležno kantonalno  ministarstvo izdaje suglasnost u roku od sedam dana (ranije 15 dana) od prijema urednog zahtjeva i upisuje ga u Registar suglasnosti. Skraćen je i pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti, kao i upis u Obrtni registar.

Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih djelatnosti, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti, vrše se u skladu s odredbama kojima je propisan način poslovanja obrta, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos obrta, zajedničko obavljanje obrta, privremena obustava i prestanak obrta. Upis u Obrtni registar vrši nadležni općinski, odnosno gradski organ, putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti. Pristup Obrtnom registru, koji vodi Ministarstvo, nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodijeljene šifre. U cilju javnosti podataka, Ministarstvo će omogućiti svim zainteresiranim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije.

U poglavlju zakona koje propisuje obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti, uvedeno je rješenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima.

Zadržana su rješenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji, uvažavajući ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja.

U prekršajnim odredbama je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o prekršajima u FBiH i utvrđeni su viši početni iznosi novčanih kazni za prekršaje utvrđene zakonom. Svrha je prvenstveno sprečavanje prekršaja. Predviđena je i prekršajna odgovornost voditelja obrta, voditelja djelatosti i privremenog radnika.

U odnosu na postojeći zakon, uvedene su novine u prekršajnom kažnjavanju odgovorne osobe u nadležnom organu u slučajevima kad nije doneseno rješenje u propisanom roku ili rješenje ne sadrži registarski list iz Obrtnog registra, zatim ako sva rješenja u vezi s obavljanjem obrta nisu dostavljena nadležnim organima u propisanom roku te ako po službenoj dužnosti obrtnik ili osoba koja obavlja srodnu djelatnost nije obaviještena o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja i dokumentaciji potrebnoj za usklađivanje poslovanja.

Značajna novina u novopredloženom zakonu je da obrtnik može obavljati registrirane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

Novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom njegovom  imovinom u smislu Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koja je po zakonu dužan izdržavati.

Pojednostavljenjem postupaka za registraciju i rad obrtnika u Federaciji BiH dalo bi pola miliona KM direktnih ušteda privatnom sektoru godišnje.

Znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćenih ovim zakonom i potrebno vrijeme skraćeno za 50 posto. Unaprijeđen je i postupak razmjene informacija te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH.

Novi zakon će omogućiti i osigurati moderan i efikasan okvir za poslovanje obrtnika kao pokretača ekonomije te potaknuti jačanje obavljanja obrtničke djelatnosti.

Podijeli:

Najnovije